پرش به


تصویر

قالب ادمین


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
2 پاسخ برای این موضوع

#1 rankweb

rankweb

  عضو سایت

 • عضو سایت
 • ستارهستاره
 • 55 ارسال

ارسالی 1400/01/11 ساعت 15:13

سلام ..من دیتالایف 9.3 استفاده میکنم با قالبی که اونموقع براش با طراحی متفاوت ساخته شده بود تا الان استفاده میکردم...ssl و فعال کردم قبلا روی تصویر آدمک کلیک میکردم جاوا بود بخش یوزر و پسورد ظاهر میشد و لاگین میکردم...الان یوزر و پسور بخاطر فعال کردن ssl نمیاد..چطور باید مشکل و حل کنم؟

تصویر صفحه لاپین و پیوست کردم

فایل های پیوستی

 • فایل پیوستی  lala.gif   9.74K   0 تعداد دریافت ها

 • 0

#2 rankweb

rankweb

  عضو سایت

 • عضو سایت
 • ستارهستاره
 • 55 ارسال

ارسالی 1400/01/11 ساعت 15:20

این کل کد صفحه ادمین هست:

<?php
@session_start ();
@ob_start ();
@ob_implicit_flush ( 0 );

error_reporting ( E_ALL ^ E_NOTICE );
@ini_set ( 'display_errors', true );
@ini_set ( 'html_errors', true );
@ini_set ( 'error_reporting', E_ALL ^ E_NOTICE );

define ( 'DATALIFEENGINE', true );
define ( 'ROOT_DIR', dirname ( __FILE__ ) );
define ( 'ENGINE_DIR', ROOT_DIR . '/engine' );

//#################
$check_referer = true;
//#################

require_once (ENGINE_DIR . '/inc/include/init.php');

if ($is_loged_in == FALSE) {

	if( ! $handle = opendir( "./language" ) ) {
		die( "Dil dosyas bulunamad ./data/language/" );
	}

	while ( false !== ($file = readdir( $handle )) ) {
		if( is_dir( ROOT_DIR . "/language/$file" ) and ($file != "." and $file != "..") ) {
			$sys_con_langs_arr[$file] = $file;
		}
	}
	closedir( $handle );

	function makeDropDown($options, $name, $selected) {
		$output = "<select name=\"$name\">\r\n";
		foreach ( $options as $value => $description ) {
			$output .= "<option value=\"$value\"";
			if( $selected == $value ) {
				$output .= " selected ";
			}
			$output .= ">$description</option>\n";
		}
		$output .= "</select>";
		return $output;
	}

	$select_language = makeDropDown( $sys_con_langs_arr, "selected_language", $selected_language );

	// {$lang['index_inf']}

echo <<<HTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>پنل مديريت</title>
<link href="admin/screen.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type='text/javascript' src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$(document).mouseup(function() {
			$("#loginform").mouseup(function() {
				return false
			});
			$("a.close").click(function(e){
				e.preventDefault();
				$("#loginform").hide();
				$(".lock").fadeIn();
			});
			if ($("#loginform").is(":hidden"))
			{
				$(".lock").fadeOut();
			} else {
				$(".lock").fadeIn();
			}
			$("#loginform").toggle();
		});
		// I dont want this form be submitted
		$("form#signin").submit(function() {
		 return false;
		});
		// This is example of other button
		$("input#cancel_submit").click(function(e) {
				$("#loginform").hide();
				$(".lock").fadeIn();
		});
	});
</script>
</head>
<body>
<div id="cont">
 <div class="box lock"> </div>
 <div id="loginform" class="box form">
  
  <div class="formcont">
   <fieldset id="signin_menu">
   <span class="message"><center>ورود به پنل مديريت</center></span>
   <span class="message"><center>{$result}</center></span>
   <form name="login" action="" method="post"><input type="hidden" name="subaction" value="dologin">
    <label for="username">{$lang['user_name']}</label>
    <input id="username" name="username" value="" title="{$lang['user_name']}" class="required" tabindex="4" type="text">
    </p>
    <p>
     <label for="password">{$lang['user_pass']}</label>
     <input id="password" name="password" value="" title="{$lang['user_pass']}" class="required" tabindex="5" type="password">
    </p>
		<!-- /* {$select_language} */ -->
    <p class="clear"></p>
		<a href="index.php?do=lostpassword" title="DLE" class="forgot" id="resend_password_link">فراموشي رمز</a>
    <p class="remember">
     <input id="signin_submit" value="{$lang['b_login']}" tabindex="6" type="submit">
     <input id="cancel_submit" value="انصراف" tabindex="7" type="button">
    </p>
   </form>
   </fieldset>
  </div>
  <div class="formfooter"></div>
 </div>
</div>
<div id="bg">
 <div>
  <table cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td style="background:url('admin/images/bg.gif');"></td>
   </tr>
  </table>
 </div>
</div>
</body>
</html>
HTML;

exit ();

} elseif ($is_loged_in == TRUE) {

	// ********************************************************************************
	// Include System Module
	// ********************************************************************************

	if ( !$mod ) {

		include (ENGINE_DIR . '/inc/main.php');

	} elseif ( @file_exists( ENGINE_DIR . '/inc/' . $mod . '.php' ) ) {

		include (ENGINE_DIR . '/inc/' . $mod . '.php');

	} else {
		$db->close ();
		msg ( "error", $lang['index_denied'], $lang['mod_not_found'] );
	}
}

$db->close ();

GzipOut ();
?>

 


 • 0

#3 rankweb

rankweb

  عضو سایت

 • عضو سایت
 • ستارهستاره
 • 55 ارسال

ارسالی 1400/01/11 ساعت 15:20

مشکل اینه جاواش با ssl که فعال کردم باز نمیشه تا بخش یوزرو پس ورد بیاد بتونم لاگین کنم


 • 0


0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی